Regulamin korzystania z usługi Subskrypcji w ramach portalu Integracja Polskiego Biznesu na stronie internetowej www.ipbiznes.pl.

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z Usługi Subskrypcji świadczonej w serwisie internetowym dostępnym pod adresem http://www.ipbiznes.pl lub Aplikacjach Mobilnych Usługodawcy (dalej: Serwis).

2. Serwis jest prowadzony przez firmę Doradztwo Michał Urbaniak z siedzibą w Mostach przy ul. Łąkowej 5a, 81-198 Kosakowo, adres kor. Ul. Morska 47b/10 81-323 Gdynia, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o numerze NIP 5871676335, REGON 380784582, adres e-mail: ipb@ipbiznes.pl (dalej: Usługodawca)

3. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnienie Użytkownikowi oferty Usługodawcy oraz swobodnej interakcji z innymi użytkownikami w ramach Serwisu udostępnianego Użytkownikowi po opłaceniu subskrypcji.

§2

Definicje

Usługa Subskrypcji - usługa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, z której Użytkownik korzysta w ramach opłaconej subskrypcji.

Subskrypcja - opłata uiszczana w terminie i wysokości określonym w umowie, zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, uprawniająca Użytkownika do korzystania z Serwisu w okresie jednego roku (365 dni) od dnia uiszczenia opłaty.

Użytkownik - każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług Serwisu przez przeglądarkę internetową lub za pośrednictwem Aplikacji Mobilnych Usługodawcy poprzez skorzystanie z spersonalizowanej nazwy użytkownika i hasła dostarczonego Usługobiorcy po skutecznym opłaceniu subskrypcji.

Profil - zakładka dostępna dla Użytkownika w Serwisie, gdzie Użytkownik podaje i przechowuje udostępnione przez siebie dane.

Okres Rozliczeniowy - rok kalendarzowy.

Proces rejestracyjny - czynności dokonane przez Użytkownika w celu rozpoczęcia korzystania z Usługi, w szczególności rozpoczęcie rejestracji, akceptacja regulaminu, opłacenie subskrypcji.

Kontakty handlowe - profesjonalna działalność podmiotów o charakterze gospodarczym zmierzająca do wstąpienia w stosunek cywilnoprawny w celu uzyskania zysku lub w innym celu, w rozumieniu prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

Zasady Korzystania

1. Celami działalności Serwisu są:

1) Ułatwienie i umożliwienie Użytkownikom nawiązywania kontaktów handlowych z innymi Użytkownikami;

2) Zwiększenie integracji na płaszczyźnie gospodarczej między Użytkownikami;

3) Wymiana informacji między Użytkownikami na płaszczyźnie gospodarczej, handlowej, profesjonalnej.

2. Z Serwisu mogą korzystać jedynie Użytkownicy, którzy otrzymali od Usługodawcy spersonalizowaną nazwę użytkownika wraz z hasłem po akceptacji niniejszego Regulaminu oraz opłaceniu Subskrypcji.

3. Opłata Subskrypcji w trakcie trwania Okresu Rozliczeniowego naliczana jest za cały Okres Rozliczeniowy.

4. Zabrania się Użytkownikom wykorzystywania danych osobowych udostępnionych przez innych Użytkowników w ramach działalności i w celach Serwisu, w celach innych niż cele wymienione w §3 ust. 1 Regulaminu.

5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zachowania profesjonalizmu i kultury osobistej w trakcie korzystania z Serwisu.

6. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zamieszczenie prawdziwych informacji w rubryce Profil w ramach Serwisu.

7. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych informacji innym Użytkownikom jeżeli dotyczą one celów działalności Serwisu wymienionych w §3 ust. 1 Regulaminu.

8. Zweryfikowane podanie informacji nieprawdziwych może skutkować cofnięciem uprawnień do korzystania z Serwisu bez możliwości zwrotu subskrypcji.

9. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami tzw. netykiety, a w szczególności do:

1) działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników,

2) niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł i danych innych użytkowników,

3) nie podawania informacji nieprawdziwych,

4) zapoznawania się ze zmianami w niniejszym regulaminie.

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z konta w Serwisie, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,

2) treść publikowanych przez Użytkowników w Serwisie,

3) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała,

4) udostępnianie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

11. Każdy Użytkownik uprawniony jest do pozytywnego lub negatywnego opiniowania innych Użytkowników na podstawie interakcji mających miejsce między Użytkownikami.

12. Trzy negatywne opinie, zweryfikowane przez Usługodawcę skutkują cofnięciem uprawnień do korzystania z Serwisu oraz rozwiązaniem Umowy bez możliwości zwrotu subskrypcji.

13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników wskutek czynności cywilnoprawnych dokonanych z innymi Użytkownikami Serwisu.

14. Usługodawca dostarcza Użytkownikowi adres internetowy pod nazwą link referencyjny znajdujący się w zakładce Profil w serwisie.

15. Każdy niezarejestrowany Użytkownik, który rozpoczął i skutecznie zakończył proces rejestracyjny poprzez skorzystanie z linku referencyjnego wskazanego w ust. 14 niniejszego paragrafu, uprawnia posiadacza wykorzystanego linku referencyjnego do uzyskania kwoty 200 złotych netto, słownie: dwustu złotych 00/00 netto od Usługodawcy, po wcześniejszym zweryfikowaniu przez Usługodawcę skutecznego zakończenie procesu rejestracyjnego Użytkownika rejestrującego się poprzez skorzystanie z linku referencyjnego.

§ 4

Zasady zakupu i rezygnacji z usługi Subskrypcji

1. Zakup Usługi wynika z rozpoczęcia procesu rejestracyjnego i akceptacji Regulaminu.

2. Proces rejestracyjny trwa od momentu rejestracji w Serwisie aż do momentu opłacenia Subskrypcji przez Użytkownika.

3. Akceptacja niniejszego Regulaminu podczas procesu rejestracji zobowiązuje Użytkownika do uiszczenia Subskrypcji w terminie 20 dni liczonym od dnia akceptacji niniejszego Regulaminu.

4. Użytkownik nie jest zobowiązany do uiszczenia Subskrypcji, jeżeli łączna liczba Użytkowników z zadeklarowanego przez niego województwa jest mniejsza niż 10.

5. Kwota Subskrypcji, która Użytkownik zobowiązuje się uiścić wynosi 2000 złotych netto, słownie: dwa tysiące złotych 00/00 netto.

6. Subskrypcja wskazana w ust. 4 niniejszego paragrafu zostanie powiększona o należny podatek VAT obowiązujący w chwili wystawienia faktury o ile zgodnie z przepisami podlega opodatkowaniu.

7. Użytkownik dokonuje płatności za zamówioną usługę przelewem bankowym na dane i numer rachunku bankowego: 97 1950 0001 2006 0079 8984 0002 w Idea Bank.

8. Po uiszczeniu Subskrypcji, Użytkownik otrzyma od Usługodawcy spersonalizowaną nazwę użytkownika oraz hasło, uprawniające go do korzystania z Serwisu.

9. Umowa wygasa po 30 dniach od upływu terminu 365 dni od dnia uiszczenia subskrypcji wskazanej w ust. 4 niniejszego paragrafu.

10. Usługę uważa się za przedłużoną w momencie ponownego uiszczenia subskrypcji w terminie 30 dni od upływu terminu 365 dni od dnia uiszczenia subskrypcji wskazanej w ust. 4 niniejszego paragrafu.

11. Informacje o upływie terminu Subskrypcji oraz możliwości jej przedłużenia zostaną przekazane Użytkownikowi przez Usługodawcę na 20 dni przed końcem terminu obowiązywania Subskrypcji za pomocą adresu e-mail podanego przez Użytkownika w zakładce Profil w Serwisie.

12. Usługodawca może wypowiedzieć niniejszą umowę jeżeli Usługobiorca:

a. nie uiści subskrypcji wskazanej w ust. 4 niniejszego Regulaminu,

b. nie zastosuje się do obowiązku wynikającego z §3 niniejszego Regulaminu.

§ 5

Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

3. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, jest ona uważana za niezawartą.

5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgoda Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

§6

Reklamacje i spory

1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usługi Subskrypcji objętej niniejszym regulaminem drogą elektroniczną na adres e-mail: ipb@ipbiznes.pl.

2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Usługodawca poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na dres e-mail Użytkownika zamieszczony na jego zakładce Profil lub podany w toku składania reklamacji. Jeżeli Usługodawca nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

3. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza - wniosku o mediacje lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.

4. Spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy w Gdyni.

§ 7

Administrowanie, przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika przekazanych Usługodawcy dobrowolnie jest Usługodawca.

2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednocześnie wyrażeniam zgody na przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy przez Administratora w celach wskazanych w niniejszym regulaminie.

3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną lub innych wskazanych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.

4. Zbiór danych osobowych przekazanych Usługodawcy zgłaszany jest przez Usługodawcę organowi nadzorczemu zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

5. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwia Użytkownikowi skorzystanie z usługi.

6. Użytkownik przekazując Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

7. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

8. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny w Serwisie.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu i przyczynie jego zmiany zostanie udostępniona w Serwisie wraz z nową treścią Regulaminu oraz notyfikowana Użytkownikom za pomocą adresu e-mail podanego przez nich w zakładce Profil.

3. Zmiana informacji zawartych w Regulaminie, dla dokonania których Ustawa o Prawach Konsumenta wymaga porozumienia stron, może być dokonana jedynie poprzez zmianę Umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.

4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz baza danych są własnością firmy Doradztwo Michał Urbaniak i podlegają ochronie prawnej.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

6. Regulamin został wydany na podstawie Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz Ustawy o Prawach Konsumentach.