Polityka Prywatności

Doradztwo Michał Urbaniak szanuje i przestrzega prawa Użytkowników do prywatności. Poniżej znajdują się informacje istotne dla Użytkowników na temat tego, w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o Użytkownikach serwisu Integracja Polskiego Biznesu na www.ipbiznes.pl oraz w jaki sposób Doradztwo Michał Urbaniak dba o ochronę danych osobowych Użytkowników Serwisu, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Wszelkie pojęcia używane w niniejszym dokumencie będą miały takie znaczenie, jakie nadano im w Regulaminie korzystania z serwisu

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu www.ipbiznes.pl
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane w serwisie www.ipbiznes.pl zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zakres danych
Na potrzeby świadczenia usług w Serwisie przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, w szczególności są to: adres e-mail, imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, nr telefonu, płeć, numer NIP.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest:
Doradztwo Michał Urbaniak siedzibą w Mostach przy ul. Łąkowej 5a, 81-198 Kosakowo, adres kor. Ul. Morska 47b/10 81-323 Gdynia, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o numerze NIP 5871676335, REGON 380784582, adres e-mail: ipb@ipbiznes.pl (dalej: Usługodawca).

Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Doradztwo Michał Urbaniak za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Doradztwo Michał Urbaniak może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników, dla celów świadczenia Usług, zgłaszania reklamacji, odstąpienia od umowy świadczenia Usług oraz komunikacji z Użytkownikami, którzy zgłosili reklamację lub złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia Usług.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia
Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Integracja Polskiego Biznesu w ramach usługi Konto Użytkownika (po przejściu procedury weryfikującej tożsamość Użytkownika, polegającej na podaniu hasła), w zakładce „PROFIL”.

Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu korzystania z usług dostępnych w Serwisie, może się zwrócić bezpośrednio do Doradztwo Michał Urbaniak z prośbą o umożliwienie dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych.
W celu skorzystania z możliwości realizacji uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych każda osoba, której dane przetwarzane są w ramach świadczenia usług na Portalu, może skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: ipb@ipbiznes.pl
Użytkownik ma również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Dla celów bezpieczeństwa w razie podejrzenia, że Konto Użytkownika mogło zostać naruszone, np. poprzez nieuprawniony dostęp do loginu i hasła służących do logowania w Serwisie, należy niezwłocznie skontaktować się obsługą administracyjną Serwisu pod adresem e-mail: ipb@ipbiznes.pl

Doradztwo Michał Urbaniak nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim. Dane, jakie Doradztwo Michał Urbaniak może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników. Ze względów technicznych Doradztwo Michał Urbaniak może powierzyć przetwarzanie, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.

Korzystanie z Usługi wymaga wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych podczas zawierania Umowy z Usługodawcą. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w ramach Serwisu nie są poddawane profilowaniu.

Ochrona przetwarzanych danych osobowych
Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Doradztwo Michał Urbaniak wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności Użytkowników. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek Serwisu dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w zgodnie z art. 29 RODO.

Udostępnianie danych osobowych
Administrator danych nie przekazuje bez podstawy prawnej (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników Serwisu osobom trzecim. Dane, jakie Administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników. Ze względów technicznych Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.

Ochrona transmisji
Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem e-maila.